Regulamin losowania nagród dla uczestników prezentacji organizowanej przez FARMA SNU Robert Dymkowski


§ 1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania losowania nagród podczas prezentacji organizowanych przez Farma Snu Robert Dymkowski ul. Jesionowa 6 62-051 Wiry NIP 581-141-65-18
2. Organizatorem losowania jest Farma Snu Robert Dymkowski ul. Jesionowa 6 62-051 Wiry NIP 581-141-65-18 zwana dalej Organizatorem.
3. Udział w losowaniu jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Losowanie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat i zamieszkują na terytorium Polski oraz wypełniły kupon konkursowy.

§ 2 Zasady prowadzenia losowania


1. Prawidłowe zgłoszenie udziału w losowaniu musi być dokonane na kuponie konkursowym otrzymanym drogą pocztową przez Organizatora.
2. W losowaniu mogą brać udział osoby, które czytelnie wypełniły kupon konkursowy podając imię i nazwisko, numer telefonu oraz miejsce zamieszkania i przekazały go prelegentowi w trakcie prezentacji oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach promocyjno – handlowych.
3. Dane osobowe uczestników losowania są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia losowania, jak również w celach promocyjno – handlowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnicy losowania mają prawo dostępu do ich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia.
4. Osoba nagrodzona zwane dalej Laureatem zostanie wyłoniona drogą losowania, które przeprowadza prelegent.
5. Rozstrzygnięcie losowania dokonuje się poprzez wylosowanie 1 osoby, która stanie się Laureatem losowania.
6. Prawidłowe zgłoszenia udziału w losowaniu musi być dokonane na oryginalnym kuponie przesłanym drogą pocztową przez Organizatora.
7. Jednemu Laureatowi przysługuje jedna nagroda.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w losowaniu.
9. Przystąpienie do losowania jest równoznaczne z akceptacją regulaminu losowania.

§ 3 Nagrody


1. Nagrodą w losowaniu jest jeden z przedmiotów prezentowanych na zaproszeniu Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany listy nagród.

§ 4 Losowanie


1. Losowanie odbędzie się podczas prezentacji organizowanej przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania losowania w sytuacji gdy na prezentacji obecnych jest mniej niż 20 osób.
3. Wręczenie nagrody odbywa się bezpośrednio po losowaniu.
4. W przypadku nieobecności Laureata podczas prezentacji nagroda przechodzi na następną wylosowaną osobę.
5. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie dowodu tożsamości bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Laureata.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju.
7. Laureat potwierdza pisemnie odbiór nagrody.
8. Decyzja Organizatora co do rozstrzygnięcia losowania jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§ 5 Postanowienia końcowe


1. Uczestnicy losowania wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjno – handlowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie losowania.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.